İşyeri Sigortalı Kampanyalar

Ücretsiz İşyeri Sigortasının ana teminat konuları aşağıdaki gibidir:

Ücretsiz İşyeri Sigortasının ana teminat konuları
Ana Teminat Konusu Ana Teminat Tutarı Yüzdesi Muhafiyet
Yangın (Yer ve Muhteviyat) %100 Muhafiyet Yok
Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü %100 Her bir Hasarda 200 TL Muhafiyet vardır.
Terör En fazla 500 TL ile sınırlıdır.
İŞYERİ SİGORTASI / 40.000TL- 12 AY 276 TL
hava ve Kara Taşıtları Çarpması %100
Sel ve Su Baskını %100
Dahili Su 500 TL ile sınırlıdır.
Hırsızlık %100
Duman %100

1.1.1. Ana Teminatlar

1.1.1.1. Yangın Sigorta Teminatı

1.1.2. Sigortanın Kapsamı

Bu sigorta teminatı ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, Yangın Sigortası Genel Şartları Kapsamında Sigorta Bedeli’ne kadar teminat altına alınmaktadır.

1.1.3. Sigorta Bedelinin Kapsamı

Taşınmaz mallarda:

Sigortalıya ait muhteviyat; makine-tesisat, demirbaş-dekorasyon, emtea teminatlarını içermektedir.

Yangın Sigortası Genel Şartları A.2 maddesi altında bulunan aşağıda kapsamları belirtilen 1.1 ve 1.2 maddesi teminat haricidir. 

1.1 Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları 1.2 Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler teminat kapsamı dışındadır.

Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz.

  Taşınır mallarda: 

Sigortalı yerlerde bulunan;

a) Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren,

b) Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren, her şey, Poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.

Aksine sözleşme yoksa, yalnız Sigortalıya ve Sigortalı ile çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir.

Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu

Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar. 

Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatının değeridir.

3.4.1.2. Hırsızlık Sigortası Teminatı

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları Hükümleri kapsamında poliçe ile teminat altına alınan işyeri’nde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,

yapılması halinde, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar ile teminat altına alınır.

Sigorta Bedeli ile sınırlı olarak teminat altına alınır.

3.4.1.3. Dahili Su

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

 • Sigorta konusu bina içindeki su depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazan, radyatör ve borularının, temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,
 • Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların çatı veya saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
 • Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar,
 • Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
 • Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir. Belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilmeli, gereken tamirat zamanında yaptırılmalı ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Bina uzun sure boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılmalı ve tesisat boşaltılmalıdır. Dahili su teminatı 500 TL’ ye (Beşyüz Türk Lirası’na) kadar hasarı karşılamaktadır. Aynı zamanda bina yaşının 15 yıldan az olması ve daha önceden oluşmuş hasarların bulunmaması gerekmektedir.
 • Enkaz Kaldırma masrafları, ilgili işyerinin toplam sigorta bedelinin %5’ i ile sınırlı olup, bu tutar her halukarda 5.000 TL’ yi aşamayacaktır.
 • Komşuya Karşı Sorumluluk, ilgili işyerinin toplam sigorta bedelinin %20’ si ile sınırlı olup, bu tutar her halukarda 20.000 TL’ yi aşamayacaktır.
 • Terörizm teminatı 500 TL ile sınırlıdır.
 • Su sızıntısı 500 TL ile sınırlıdır. Teminat bina yaşının 15 yıldan az olması ve daha önceden oluşmuş hasarların bulunmaması kaydıyla geçerlidir.

3.4.1.4. Muafiyet

Yangın hariç digger teminatlar için her bir hasarda 200 TL

3.4.1.5. Teminat dışı haller

 • Politik Riskler
 • Siber / Virüs Saldırıları
 • Deprem ve yanardağ püskürtmesi
 • Hırsızlık ve Yangın Sigortası Genel Şartları’ nda yer alan istisna edilen haller
 • Nükleer Patlama

Asistans Paketi içeriği: 

Kampanya kapsamında sunulacak olan Asistans Hizmeti AssistLine firması tarafından verilecek olup, hizmetlerin detayları ve koşulları aşağıdaki gibidir: 

Tesisatçı Gönderilmesi Müşterinin işyerinin dahili temiz su tesisatındaki kırılma/patlama/arıza nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda Asistans Şirketi bir tesisatçıyı ikametgâh adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 200 TL’ye kadar, bir yıl içinde azami 2 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Müşteri tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için Müşteri tarafından onay verilmemesi halinde Asistans Şirketi teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için ise bir işlem yapmayacaktır. İşyeri içindeki sıhhi tesisat, musluk ve diğer donanıma bağlı olmayan her türlü elemanın tamiri; tesisat hasar veya kırılmasından kaynaklansa dahi her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzerinden dolayı meydana gelen hasarın tazmin ve tamiri; sıhhi tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, filtrelerin tamir veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden doğan veya değişiminden doğan malzeme masrafları; işyerinin bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs işyerlerine ait tesisat veya diğer donanım işyeri içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri; kanalizasyon/pis su tesisatlarının tıkanması veya tamiri kapsam dışıdır. 

Elektrikçi Gönderilmesi 

Müşterinin işyerinin dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından priz/elektrik anahtarlarına kadar) meydana gelebilecek ve işyerine elektrik enerjisinin ulaşmasını engelleyecek problemlerde Asistans Şirketi bir elektrikçiyi ikametgâh adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 200 TL’ye kadar, bir yıl içinde azami 2 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Müşteri tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için Müşteri tarafından onay verilmemesi halinde Assistans Şirketi teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için ise bir işlem yapmayacaktır. 

İşyeri içindeki elektrik tesisatından yararlanılmasını sağlayan her türlü elemanların (lamba, duy, floresan, priz, elektrik düğmesi) tamiri; tesisat hasarından kaynaklansa dahi her türlü elektrikli ev aleti hasarının tazmin ve tamiri; tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, havalandırma tesisatı ve benzerinin tamiri veya voltaj alçalıp yükselmesinden doğan zararlarının tamiri; işyerinin bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs işyerlerine ait tesisat veya diğer donanım işyeri içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri kapsam dışıdır. 

Çilingir Gönderilmesi Müşterinin işyerinin anahtarının kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde kilit hasarı gibi durumlarda konuta girilebilmesi için Asistans Şirketi bir çilingiri Müşterinin adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 200 TL’ye kadar, bir yıl içinde azami 2 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Müşteri tarafından direkt ödenecektir. Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır. 

Camcı Gönderilmesi Müşterinin işyerinin dış yüzey camlarının herhangi bir sebeple kırılması durumunda Asistans Şirketi bir camcıyı adrese yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 200 TL’ye kadar, bir yıl içinde azami 2 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Müşteri tarafından direkt ödenecektir.

Aynı adreste bulunan en fazla 5 (beş) hattınız için kampanyadan yararlanabilirsiniz. Farklı adreslerde bulunan hatlarınızla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Aynı adreste kullandığınız hatlarınıza tanımlı tarife paketlerinin toplamı kadar teminat ile sigortalanmış olacaksınız.​

Tüm bildirimlerinizi Aksigorta’ya yapabilirsiniz. Bildirim süreci ve evraklara “Kampanya Dokümanları” bölümünden ulaşabilirsiniz.​

Kampanya kapsamında sunulan sigorta paketleriyle ilgili her türlü soru ve bilgi talebinizi Aksigorta’ya ve Asistans Hizmetleri ile ilgili her türlü soru ve bilgi talebinizi hizmeti sunan Assistline’ a iletebilirsiniz. Türk Telekom sigorta paketlerini kampanya kapsamında ücretsiz olarak ve asistans hizmetlerini de ücretsiz veya taksitli sunmakta olup, söz konusu hizmetlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

Kampanyadan yararlanan abone 24 ay poliçesinden yararlanmaya devam eder.​​​